منوی دسته بندی

مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی آبراهه ها و مسیل رودخانه های سطح استان کرمانشاه به طول 50 کیلومتر

شرح مختصری از پروژه:

قرارداد مذکور در تاریخ 1398/03/26 با شرکت آب منطقه ­ای کرمانشاه منعقد شد. در این طرح بازه­ هایی از رودخانه­ های هرسین، هلانیه جوانرود، کرند، ارمنیجان، مرگ و هواسان مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات انجام شده برای هریک از رودخانه­ های مورد نظر در قالب گزارش مطالعات پایه شامل؛ مطالعات هواشناسی  – فیزیوگرافی و هیدرولوژی و مطالعات تخصصی شامل؛ مطالعات هیدرولیک و سیلاب و تعیین خط حد بستر 25 ساله و حرایم کمی و کیفی هر رودخانه انجام شده است.

کارفرما: آب منطقه ای کرمانشاه