منوی دسته بندی

مطالعات تحلیل هیدرولیکی، مدیریت فشار، زون بندی و بهینه سازی شبکه توزیع آب سنندج

شرح مختصری از پروژه:

پروژه حاضر در 3 مرحله انجام شده است.

1- مطالعات فشارسنجی کل شبکه به کمک فشارسنج ­های لاگردار

2- تحلیل وضع موجود و بررسی قابلیت استقرار PMA و تهیه طرح مقدماتی PMAs

3- مطالعات تحلیل هیدرولیکی شبکه (شامل ارتباط هیدرولیک شبکه با پراکندگی نقاط حادثه­ خیز، ارائه پیشنهادات زون­ بندی، بازطراحی شبکه توزیع به کمک نتایج تلفیقی فشارسنجی و هیدرولیک شبکه و در نهایت برآورد اقدامات اصلاحی)

کارفرما: آب و فاضلاب کردستان