منوی دسته بندی

مطالعات تعیین بستر و حریم موردی رودخانه های استان همدان

شرح مختصری از پروژه:

پیرو این قرارداد که در تاریخ 1397/03/02 با شرکت آب منطقه ­ای همدان منعقد گردید تعداد 7 بازه از رودخانه­ های استان همدان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقشه حد بستر و حریم آن­ها ترسیم شد. جمعاً در حدود 42 هکتار بستر واقع در این 7 رودخانه مشخص شده و نقشه­ ها و گزارشات پیوست تقدیم کارفرمای محترم گردید.

کارفرما: آب منطقه ای همدان