منوی دسته بندی

مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های قزوین به طول 7 کیلومتر

شرح مختصری از پروژه:

مطالعات مرحله دوم رودخانه زیاران استان قزوین به طول 7 کیلومتر شامل ساماندهی و احداث دیوارهای کناری در تاریخ 1399/02/24 از جانب شرکت آب منطقه­ ای قزوین برای این مشاور تعریف شد. این رودخانه در بازه ­هایی از مسیر خود در میان سکونتگاه ­های شهری و روستایی عبور کرده و در سایر نواحی در میان مزارع جریان دارد. وجود رسوبات منفصل سطحی باعث حفر بستر شده و این مسئله ضرورت اجرای طرح ساماندهی را ایجاب می­ نماید. 

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین