منوی دسته بندی

مقالات

  • تعیین حداقل شیب مجاری فاضلاب‌روها با استفاده از روش شویندگی – همایش آب و محیط زیست – 1378
 
  • بازنگری مجدد طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر قروه – مهرآب
 
  • چاپ کتاب اثر خطاهای طراحی در بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب به زبان انگلیسی – مرکز تحقیقات و بهبود بهره‌وری صنعت آب و فاضلاب
 
  • تالیف کتاب جغرافیای طبیعی استان کردستان
 
  • مشارکت در تدوین استانداردها و ضوابط معتبر کیفیت آب، سیستم‌های تصفیه فاضلاب‌های خانگی و مختلط به روش جریان زیرسطحی و جریان آزاد روی سطح زمین از نوع وتلند مصنوعی – استاندارد ملی ایران
 
  • عملکرد رودخانه های تالابی در فصل سرد – دومین کنگره ملی مهندسی عمران – 1384
 
  • بررسی اثر هیدرولیک کانال بر هدایت سیلاب با استفاده از روابط manning و contraction – نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران – 1399
 
  • شناسایی بازه های ناپایدار رودخانه با استفاده از دو روش شعاع نسبی و تنش برشی (مطالعه موردی: یکی از سرشاخه های رودخانه گاوه رود)
 
  • استقرار غیراصولی سازه های عظیم بدون توجه به مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: تعدادی از سازه های واقع در استان کردستان)

  

Operational Problems of Wastewater Treatment Plants in Iran

Improving the Efficiency of Wastewater Treatment Plants through Identification and Correction of Design Deficiencies

Performance Evaluation of a Facultative Aerated Lagoon for the Purpose of Reviewing the Design Parameters

                  Analysis of the Operational Deficiencies Originating in Design at Wastewater Treatment Plants: (Case Study of the Islamic Republic of Iran)

Analysis of the relation between springs and structural, geomorphological and lithological factors (Case study: Gheshlagh catchment of Sanandaj)

www.siwawi.rub.de/publikationen/dissertationen.html.de