منوی دسته بندی

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
پروانه بازرسی در سطح استان کردستان
گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری
از تصفیه‌خانه‌های فضلاب
گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری از
شبکه‌های جمع‌آوری فاصلاب
گواهی عضویت انجمن کارفرمایی
شرکت‌های طراح و مشاور
گواهی عضویت DWA
ISO 9001
گواهی ISO 9001 : 2008
گواهی CCPL
گواهی CCPL
گواهی الزامات عمومی برای
صلاحیت تست و کالیبراسیون
گواهی الزامات عمومی برای
صلاحیت تست و کالیبراسیون
گواهی الزامات عمومی برای
صلاحیت تست و کالیبراسیون
گواهینامه صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از آب شرب (نمک زدایی)
گواهینامه صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از آب شرب (تولید، انتقال و توزیع)
گواهینامه صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از آب شرب (تصفیه خانه آب شرب)