منوی دسته بندی

بازدید از پروژه آبرسانی دراز مدت بیجار و حسن آباد یاسوکند به طول 23 کیلومتر با حضور نمایندگان مهندسین مشاور و پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه